اداره امور هیات علمی

رئیس اداره امور هیات علمی: آقای دکتر فرهاد محمودی
کارگزین امور هیات علمی: خانم معصومه عربی

***فرمهای و آیین نامه های  اداره امور هیات علمی***

شرح وظایف:

- نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه‌های آموزشی
- صدور احکام کارگزینی اعضاء هیات علمی
- نظارت بر اجرای قوانین مربوط به افزایش حقوق و مزایای اعضاء هیات علمی واحد
- نظارت بر اجرای ضوابط در انتخاب مدیران اجرایی و مدیران گروه و صدور ابلاغ‌ها و احکام حقوقی مربوطه
- تهیه لیست کارکرد حق‌التدریس تمامی اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو
- نظارت بر روند حضور اعضاء هیات علمی و مدیران واحد در محل کار و در کلاس درس
- اجرای قوانین کمیته انتظامی هیات علمی و اساتید مدعو
- اجرای قوانین مربوط به ترفیع (ارتقاء پایه)
- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی
- انجام امور مربوط به بورس تحصیلی اعضاء هیات علمی
- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی مربوطه در امر رعایت حداقل و حداکثر سقف تدریس
- نظارت بر تخصیص دروس مختلف به اساتید با توجه به رشته و گرایش تحصیلی آنها
- نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طریق گروه‌های آموزشی ذیربط
- نظارت بر تکمیل واحدهای موظفی همکاران هیات علمی و رعایت اولویت در تخصیص دروس اضافی به اساتید غیر هیات علمی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبه علمی و سوابق تحصیلی
- همکاری با معاونت پژوهشی در جذب و استخدام متخصصین مشمول خدمت وظیفه
- نظارت بر اعطاء تسهیلات مالی مختلف به اعضاء هیات علمی
- استعلام مدارک تحصیلی ارائه شده و ریز نمرات تمامی اعضاء هیات علمی و مدعو از دانشگاه‌های محل تحصیل آنها