اداره ثبت نام و پذیرش

اداره  ثبت‌نام: این قسمت عهده‌دار ثبت‌نام اولیه دانشجویان و نیز پیگیری نقص مدارک پایه دانشجویان است.


در اداره ثبت‌نام  همکاران ذیل در حال فعالیت هستند:
 ۱- آقای سعید عابدینی
۲-  آقای یونس هاشمی راد
۳- خانم راضیه نجاتی