شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص

این شورا زیر مجموعه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی است.