اداره برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی آموزشی

شرح وظایف این اداره:

- برنامه ریزی آموزشی

- نظارت و ارزیابی آموزشی 

- امور کلاس ها( اعضای امور کلاس ها: آقایان درویشی، رسولی، شجاعی)